2017: "Pension Schöller" - von Laufs und Jacoby

 • IMG_1996.v
 • IMG_2005.v
 • IMG_2021.v
 • IMG_2038.v
 • IMG_2059.v

 • IMG_2076.v
 • IMG_2116.v
 • IMG_2135.v
 • IMG_2142.v
 • IMG_2160.v

 • IMG_2168.v
 • IMG_2182.v
 • IMG_2192.v
 • IMG_2202.v
 • IMG_2211.v

 • IMG_2225.v
 • IMG_2234.v
 • IMG_2272.v
 • IMG_2318.v
 • IMG_2323.v


2016: "GIZMO" - Alan Ayckbourn

 • k-IMG_9344
 • k-IMG_9346
 • k-IMG_9349
 • k-IMG_9355
 • k-IMG_9363

 • k-IMG_9367
 • k-IMG_9374
 • k-IMG_9377
 • k-IMG_9381
 • k-IMG_9384

 • k-IMG_9388
 • k-IMG_9413
 • k-IMG_9414
 • k-IMG_9417
 • k-IMG_9420

 • k-IMG_9425
 • k-IMG_9427
 • k-IMG_9428
 • k-IMG_9430
 • k-IMG_9454


2015: "Hase Hase" - Coline Serreau

 • IMG_6260
 • IMG_6266
 • IMG_6270
 • IMG_6273
 • IMG_6274

 • IMG_6279
 • IMG_6282
 • IMG_6301
 • IMG_6308
 • IMG_6315

 • IMG_6316
 • IMG_6320
 • IMG_6329
 • IMG_6340
 • IMG_6345

 • IMG_6350
 • IMG_6357
 • IMG_6373
 • IMG_6374
 • IMG_6396


2014: "Frühlings Erwachen" - Frank Wedekind

 • IMG_4691.v
 • IMG_4700.v
 • IMG_4708.v
 • IMG_4715.v
 • IMG_4736.v

 • IMG_4755.v
 • IMG_4760.v
 • IMG_4787.v
 • IMG_4794.v
 • IMG_4798.v

 • IMG_4799.v
 • IMG_4808.v
 • IMG_4827.v
 • IMG_4832.v
 • IMG_4853.v


2013: „Sofortige Erleuchtung inkl. Mwest.“ 

 • IMG_2036.v
 • IMG_2048.v
 • IMG_2092.v
 • IMG_2105.v
 • IMG_2107.v

 • IMG_2110.v
 • IMG_2117.v
 • IMG_2120.v
 • IMG_2123.v
 • IMG_2143.v

 • IMG_2181.v
 • IMG_2194.v
 • IMG_2195.v
 • IMG_2207.v
 • IMG_2214.v


2012: „Gelungene Tage“ - frei nach einer Idee von Patricia Highsmith

 • IMG_0086.v
 • IMG_0098.v
 • IMG_0112.v
 • IMG_0113.v
 • IMG_0114.v

 • IMG_0123.v
 • IMG_0127.v
 • IMG_0129.v
 • IMG_0131.v
 • IMG_0142.v